Tiếng Anh đã và đang là ngôn ngữ chính trên thế giới. Việt Nam ta đang trên đà phát triển và hội nhập nên tiếng anh ngày càng trở nên quan trọng. Tại sao phải học tiếng anh Tiếng anh là ngôn ngữ chính cần thiết với tất cả mọi người bởi nó mang lại